Diff of iks.
Current page:version 9last modified on 11.12.2013by gast
Archived page:version 7last modified on 11.12.2013by mk

@@ -1,7 +1,7 @@
 !!!iks
-![Institut|iks.css] für %%%Kurzzeittherapie und Selbstmanagement
+!!Institut für %%%Kurzzeittherapie und Selbstmanagement
 
-[Knesebeckstraße 13-14|http://www.iks-berlin.de/images/plan.jpg]%%%
+Knesebeckstraße 13-14%%%
 10623 Berlin
 
 Telefon: ++30 - 32 60 19 78